Dokumenty szkolne

           Rok Szkolny 2021/22

Program wychowawczo-profilaktyczny 2021 2022 w NSP w Jagodniku – POBIERZ

ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW 2021/22 SZKOŁA W JAGODNIKU – POBIERZ  

Zestaw programów i podręczników 2021/22 Przedszkole Jagódka- POBIERZ

Informacja RODO –  POBIERZ

Prawo oświatowe – POBIERZ
Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola na rok 2017-2022  – POBIERZ
Koncepcja pracy NSP w Jagodniku na rok 2017-2022 –POBIERZ

REKRUTACJA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ,,JAGÓDKA” 2021 – POBIERZ

REKRUTACJA DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2021POBIERZ

 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ,,JAGÓDKA” – POBIERZ                     

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, POBIERZ
System oceniania z religii  kl I  – POBIERZ
System oceniania z religi kl II –  POBIERZ
System oceniania z religii kl od  III POBIERZ
Wewnątrzszkolny system oceniania – POBIERZ
Dziennik ustaw – POBIERZ
Dziennik ustaw  – POBIERZ 

§ 1.

Informacje ogólne

 1. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie „My chcemy się uczyć”  uczniów klas I-III w NSP Jagodniku” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
 2. Projekt pn. „My chcemy się uczyć”  realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik „Nasza Wieś”, Jagodnik 93, 36-105 Cmolas
 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

–        Regulaminie – oznacza to Regulamin rekrutacji do projektu „My chcemy się uczyć”

–        Beneficjencie projektu – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik „Nasza Wieś” (SRWJ „Nasza Wieś”, Jagodnik 93, 36-105 Cmolas, reprezentowanym przez Panią prezes Małgorzatę Szostak i Panią wiceprezes Ewę Guźda

–        Projekcie – oznacza projekt pn. „My chcemy się uczyć”  realizowanych w NSP w Jagodniku na podstawie umowy o dofinansowanie

§ 2

Informacje o projekcie

 1. Beneficjentem i realizatorem projektu jest SRWJ „Nasza Wieś” .
 2. Projekt „My chcemy się uczyć” dla uczniów klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Jagodniku

realizowany będzie w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas I – III  Niepublicznej Szkoły Podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik „Nasza Wieś”, Jagodnik 93, 36-105 Cmolas

 1. Głównym celem projektu jest wsparcie podniesienie rozwoju jakości kształcenia i wyrównania szans edukacyjnych wśród 29 uczniów/uczennic  NSP w Jagodniku poprzez rozszerzenie programu rozwojowego szkoły o zajęcia dodatkowe i wyrównawcze w okresie od 01.01.2013 r. – 30.06.2015 r.
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ 3.

Oferowane formy wsparcia

 1. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jagodniku

a)   zajęcia dodatkowe matematyczno – przyrodnicze

 • 01.02.2014r. – 30.06.2014r. – 1 grupa (40h)
 • 15.09.2014r. – 30.06.2015r. – 1 grupa (40h)

b)      zajęcia dodatkowe komputerowe – dodatkowe

 • 01.02.2014r. – 30.06.2014r. – 1 grupa (40h)

c)      zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: komputerowe

 • 01.02.2014r. – 30.06.2015r. – 1 grupa (40h)
 • 01.02.2014r. – 30.06.2015r. – 2 grupa (40h)
 • 15.09.2014r. – 30.06.2015r. – 3 grupa (40h)
 • 15.09.2014r. – 30.06.2015r. – 4 grupa (40h)

d ) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: logopedyczne

 • 01.02.2014r. – 30.06.2014r. – 1 grupa (40h)
 • 01.02.2014r. – 30.06.2015r. – 2 grupa (40h)
 • 15.09.2014r. – 30.06.2015r. – 3 grupa (40h)

e) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: integracyjno – artystyczne

 • 01.02.2014r. – 30.06.2014r. – 1 grupa (40h)
 • 01.02.2014r. – 30.06.2015r. – 2 grupa (40h)
 • 15.09.2014r. – 30.06.2015r. – 3 grupa (40h)

f) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: język angielski

 • 01.02.2014r. – 30.06.2014r. – 1 grupa (40h)
 • 15.09.2014r. – 30.06.2015r. – 2 grupa (40h)

a)      Organizowane formy wsparcia prowadzone będą jako zajęcia pozalekcyjne.

b)      Formy wsparcia prowadzone będą zgodnie z harmonogramem zajęć, przez nauczycieli/specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem beneficjenta oraz koordynatora projektu. Szczegółowy harmonogram zajęć pozalekcyjnych zostanie przedstawiony po zakończeniu rekrutacji.

c)      Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie zajęć.

d)      Zajęcia będą odbywać się na terenie szkoły.

e)      Uczeń/uczennica może uczestniczyć w jednej lub kilku rodzajach zajęć.

§ 4.

Uczestnicy i uczestniczki projektu

 1. Uczestnikiem projektu może być uczeń lub uczennica klasy I – III, uczęszczający/a do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jagodniku, i:
 1. u którego/której zdiagnozowano potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju, lub
 2. który/która posiadana wiedzę i zdolności (uzdolnienia) wykraczające poza podstawę programową
 1. Udział ucznia/uczennicy w projekcie rozpoczyna się od momentu podpisania przez rodzica/opiekuna prawnego Formularza rekrutacyjnego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie „My chcemy się uczyć” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. (załącznik nr 1) oraz oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychzałącznik nr 2).
 2. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez rodzica/opiekuna prawnego jest jednoznaczna z brakiem możliwości udziału ucznia/uczennicy w zajęciach realizowanych w ramach projektu.
 3. O rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, nauczyciel prowadzący zajęcia niezwłocznie powiadamia koordynatora. W tym przypadku na podstawie decyzji zespołu rekrutacyjnego na wolne miejsce zostaje zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

§ 5

Rekrutacja

 1. Pierwsza rekrutacja uczestników i uczestniczek projektu odbędzie się w styczniu 2014 – do 17 stycznia 2014r., natomiast druga rekrutacja odbędzie się we wrześniu 2014 roku – do 12 września 2014r.
 2. W sytuacji gdy nie zostanie uzyskana określona liczba BO wówczas rekrutacja przedłużona zostanie do 3 tygodni.
 3. W sytuacji gdy zgłosi się większa liczba osób na poszczególne zajęcia, decydować będą kolejno kryteria doboru, kryteria dodatkowe, decyzja nauczyciela /opinia nauczyciela o konieczności wzięcia udziału w zajęciach danej osoby/
 4. Kryteria doboru:

a)      Uczniowie Niepublicznej Szkoły w Jagodniku kl. I-III

b)      Wiek 6-10 lat

c)      Pisemna zgoda rodzica/opiekuna na udział w zajęciach

Kryteria dodatkowe w zależności od typu zajęć:

a)      Dla zajęć dodatkowych: matematyczno-przyrodniczych

 • opinia nauczyciela o uczniach którzy wykazują zainteresowanie naukami matematyczno – przyrodniczymi

b)      Dla zajęć dodatkowych: komputerowych

 • opinia nauczyciela o uczniach którzy wykazują zdolności komputerowe
 • w pierwszej kolejności uczniowie klasy III

c)      Dla zajęć dydaktyczno – wyrównawczych komputerowych:

 • w pierwszej kolejności uczniowie klasy I
 • opinia nauczyciela o uczniach którzy wykazują braki wiedzy komputerowej

d)      Dla zajęć dydaktyczno – wyrównawczych logopedycznych:

 • opinia logopedy o uczniach którzy posiadają zaburzenia mowy

e)       Dla zajęć dydaktyczne integracyjno – artystycznych:

 • opinia nauczyciela o uczniach którzy wykazują zdolności artystyczne, lub
 • uczniowie z orzeczenie o niepełnosprawności

f)        Dla zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego:

 • opinia logopedy o uczniach którzy wykazują braki w nauce j. angielskiego.
 1. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb w odniesieniu do problematyki projektu i jego grupy docelowej.
 2. Koordynator i asystent projektu przeprowadzą w szkole spotkania z uczniami i rodzicami, których celem będzie zapoznanie z założeniami i celami projektu oraz zachęcenie do udziału w nim.
 3. Na podstawie formularzy rekrutacyjnych wraz z deklaracjami uczestnictwa i oświadczeń zostanie utworzona lista uczniów i uczennic zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie, w razie przypadku większej ilości uczestników zostanie utworzona lista rezerwowa. Wejście z listy rezerwowej na poszczególne zajęcia nastąpi maksymalnie do połowy zrealizowanej liczby godzin.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni oraz uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu, zostaną poinformowani w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia rekrutacji.
 5. Koordynator projektu zatwierdzi listy uczestników i uczestniczek zakwalifikowanych do projektu.
 6. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu nastąpi poinformowanie osób z listy rezerwowej o zakwalifikowaniu do projektu.
 7. Dokumentacja projektu będzie sukcesywnie gromadzona przez koordynatora projektu i asystenta w siedzibie beneficjenta projektu.
 8. Rodzice lub prawni opiekunowie uczestników/czek projektu potwierdzą udział dzieci w projekcie poprzez podpisanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna uczestnika projektu (odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3).

§ 6.

Obowiązki uczestników i uczestniczek projektu oraz rodziców lub opiekunów prawnych

 1. Każdy uczestnik i uczestniczka ma prawo do:

a)      udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,

b)      zgłaszania uwag dotyczących zajęć, w których uczestniczy.

 1. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązany jest do:

a)      systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu – zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć w minimum 70% zajęć, do których został zakwalifikowany,

b)      wypełniania testów umiejętności dla celów ewaluacji  i monitorowania projektu,

c)      udziału w badaniach monitorujących zmniejszanie się zdiagnozowanych problemów,

d)      przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce wykorzystywane podczas realizacji projektu,

e)      stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu.

 1. Rodzic/opiekun prawny uczestnika/czki zobowiązany jest do:

a)      zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu,

b)      złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

c)      dbania o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia dodatkowe zgodnie z podanym

harmonogramem,

d)      udzielania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie działania 9.1 poddziałania 9.1.2 wszelkich informacji związanych z uczestnictwem dziecka w projekcie,

e)      bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział dziecka w projekcie,

f)        udzielenia informacji w drodze ankiet, rozmów telefonicznych o wynikach nauczania i zachowaniu swojego dziecka.

 1. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu, informacji o postępach ucznia oraz konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe.

§ 7

Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w projekcie

 1. Udzielanie wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku:

a)      przerwania przez uczestnika / uczestniczkę nauki w szkole,

b)      naruszenia podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu zasady współżycia społecznego i norm etycznych obowiązujących w szkole,

c)      rezygnacji ze wsparcia/uczestnictwa w projekcie,

 1. W trakcje realizacji projektu rezygnacja ucznia/uczennicy z udziału jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego do koordynatora i asystenta projektu przez rodzica/opiekuna prawnego w ciągu 14 dni od momentu zaistnienia przyczyny (załącznik nr 4).
  1. Decyzję o skreśleniu uczestnika z listy zajęć podejmuje koordynator projektu.

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji projektu.
 2. Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jagodnik

„Nasza Wieś” .

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.
 2. Aktualna treść regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej szkoły oraz w siedzibie beneficjenta projektu.

Sporządził:                                                                                         Zatwierdził:

Koordynator projektu                                                                    Zarząd SRWJ ,,Nasza Wieś”

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY wraz z DEKLARACJĄ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – POBIERZ

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI UCZESTNIKA PROJEKTU Z UDZIAŁU W PROJEKCIE – POBIERZ

OŚWIADCZENIE RODZICA-OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA PROJEKTU – POBIERZ

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I POBIERZ