INFORMACJA

Od 01.02.2022r do 31.03.2022r. trwają zapisy do Niepublicznego Przedszkola ,,Jagódka” w Jagodniku na rok 2022/23.Karty zapisu do pobrania w zakładce ,,Przedszkole’’. Karty zapisu do oddziału przedszkolnego ,,0”przy szkole do pobrania w zakładce ,,Szkoła”

 

 

Bezpieczny powrót do nauki w trybie stacjonarnym 

10 stycznia 2022 r. do nauki stacjonarnej wracają uczniowie wszystkich typów szkół.  

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Plansza z szaro czerwonym napisem od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym

Przepisy zawierają pewne wyjątki.

W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć w sposób stacjonarny lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie tej szkoły. To rozwiązanie zapewni dzieciom i uczniom niepełnosprawnym objętym kształceniem specjalnym wsparcie w procesie edukacji oraz ciągłość oddziaływań rewalidacyjnych i terapeutycznych.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą prowadzone stacjonarnie we wszystkich jednostkach systemu oświaty niezależnie od ograniczenia ich funkcjonowania.

Możliwość prowadzenia zajęć świetlicowych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Uczniom klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I-III szkoły podstawowej, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, dyrektor – na wniosek rodzica – umożliwia opiekę świetlicową. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym tą opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Uroczyste przekazanie nowego placu zabaw.

Dnia 2 listopada 2021 roku w Niepublicznym Przedszkolu ,,Jagódka ” odbyło się uroczyste przekazanie do użytku placu zabaw. Po 3- miesięcznej przerwie spowodowanej remontem nawierzchni i wymianą urządzeń dzieci z wielka radością mogły wejść na plac zabaw. Do uroczystego przecięcia wstęgi zaproszeni zostali ; Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Pan Zbigniew Chmielowiec, którego reprezentowała Pani Lucyna Pik, Wójt Gminy Cmolas Pan Eugeniusz Galek ,Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Warzocha ,Sołtys wsi Jagodnik Pan Andrzej Gul, Pani Dyrektor Dorota Terlaga ora Prezes Stowarzyszenia Pani Małgorzata Szostak. Po uroczystym przecięciu wstęgi Ksiądz Krzysztof z pomocą dzieci poświęcił plac zabaw , aby mogły bezpiecznie z niego korzystać .

Bardzo dziękujemy Wójtowi Gminy Cmolas Panu Eugeniuszowi Galkowi wraz z Radą Gminy Cmolas za podjęcie inicjatywy remontu placu zabaw w Jagodniku i znalezienie środków finansowych na tą inwestycję.

Zarząd Stowarzyszenia oraz Grono Pedagogiczne szkoły i przedszkola.

Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_wrzesień_2021 – POBIERZ

Poradnik bezpiecznego wypoczynku   – POBIERZ.

 

 Harmonogram zajęć dla klas I-III od 26.04.2021 r. w systemie hybrydowym

Sza­now­ni ro­dzi­ce.

In­for­mu­je­my, iż od naj­bliż­sze­go po­nie­dział­ku zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem MEiN wpro­wa­dzo­ny zo­sta­je hy­bry­do­wy model na­ucza­nia. Ozna­cza to, że część klas 1-3 w danym dniu będzie uczyć się sta­cjo­nar­nie, wg. stałego planu zajęć, a część zdal­nie. Har­mo­no­gram zajęć zdalnych dla po­szcze­gól­nych klas obo­wią­zu­ją­cy od 26 – 30 kwiet­nia 2021 r. będzie podany przez wychowawców klas.

kl. 1  stacjonarnie (poniedziałek-piątek)
kl. 2  zdalnie (poniedziałek, wtorek, środa), stacjonarnie (czwartek, piątek )
kl. 3. stacjonarnie (poniedziałek, wtorek, środa,  ), zdalnie  (czwartek, piątek)
 

Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych_-_aktualizacja_26042021_r-POBIERZ

Placówki wychowania przedszkolnego

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

 

 W związku z zawieszeniem pracy stacjonarnej przedszkoli  zajęcia w Przedszkolu ,,Jagódka” i w klasie ,,O” od 29 marca do 11 kwietnia 2021r.odbywać się będą  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora .

Zainteresowanych rodziców przedszkola zapraszamy do zakładki ,,zdalne nauczanie – Przedszkole Jagódka”

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli

Do 11 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Przedszkola

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Bez zmian pracują przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziały przedszkolne specjalne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Grafika z tekstem: "Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach – od 22 marca do 11 kwietnia"

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

  • ponadpodstawowych,
  • szkół dla dorosłych,
  • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie pt ,, Wielkanocne Zwierzątko”

Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jagodniku. Konkurs organizowany jest na terenie szkoły i przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci uczęszczających do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jagodniku – klasy 0 – III oraz 3 i 4-latków uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Jagódka” w Jagodniku.

REGULAMIN Konkursu  ,,WIELKANOCNE ZWIERZĄTKO”- POBIERZ

Rozliczając PIT roczny przekaż Swój 1% podatku na uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola ,,Jagódka”

            Nauka stacjonarna

     Od 18 stycznia powrót uczniów klas I – III  do szkoły.

Wytyczne MEN, GIS i MZ dla klas 1-3 szkół podstawowych

Pomarańczowo-czerwona grafika z tekstem: "Kształcenie na odległość – edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III szkoły podstawowej). Praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli."

Kształcenie_na_odległość_w_klasach_I-III_szkoły_podstawowej_–_poradnik_MEN_- POBIERZ

Grafika z napisem od poniedziałku, 9 listopada zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

Zapraszam do zapoznania się z nowymi wytycznymi MEN, MZ i GIS oraz Informacją dotyczącą obowiązku zakrywania ust i nosa oraz stosowania RODO w szkołach w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

INFORMACJA KURATORIUM OŚWIATY- POBIERZ

 

WYTYCZNE _MEN_21092020- Pobierz  

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jagodniku

Niepubliczne Przedszkole „Jagódka” w Jagodniku

Stowarzyszenie Rozwoju Wis Jagodnik „Nasza Wieś”.

DSC_0134

                                   Nasze placówki są placówkami niepublicznymi prowadzonymi

od 1.09.2008 r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik „Nasza Wieś”.  

 „MÓW DZIECKU,
ŻE JEST DOBRE, ŻE CHCE, ŻE POTRAFI”
                                                                                                                        (J. Korczak)

          „MÓW DZIECKU, ŻE JEST DOBRE, ŻE CHCE, ŻE POTRAFI” (J. Korczak)

Podczas edukacji każdego dziecka w naszej szkole i przedszkolu zapewniamy :
• wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

• nowatorskie formy i metody pracy w oparciu o nowoczesne pomoce dydaktyczne,

• opiekę świetlicową i zajęcia pozalekcyjne,• indywidualne podejście do każdego ucznia,

• możliwość rozwijania talentów i zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych,

• zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze,

• przyjazną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa,

• naukę języka angielskiego od oddziału przedszkolnego.


Uczestniczymy w projektach unijnych.

Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych i zostają ich laureatami!