Informacja dla rodziców.

Wio­sen­na prze­rwa świą­tecz­na zgod­nie z or­ga­ni­za­cją roku szkol­ne­go trwa od 13-18 kwiet­nia 2017 r. (pod­sta­wa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 Roz­po­rzą­dze­nia Mi­ni­stra Edu­ka­cji Na­ro­do­wej i Sportu z dnia 18 kwiet­nia 2002 r. w spra­wie or­ga­ni­za­cji roku szkol­ne­go – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Jeżeli jednak nie mają Państwo możliwości pozostawienia dziecka pod opieką osoby dorosłej, prosimy o przekazanie takiej informacji bezpośrednio u wychowawcy klasy do 12 kwietnia 2017r. i wówczas dla tych dzieci będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo wychowawcze.

 

 

Opublikowane w poniedziałek, Kwiecień 10th, 2017 o 07:06 jako szkoła. Możesz zostawić komentarz.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany by pisać komentarze.