Informacja

OGŁOSZENIA

 „Poczytaj mi proszę!”

Doceniając ogromny wpływ literatury i głośnego czytania na wszechstronny rozwój dziecka w naszym przedszkolu w każdą środę organizowana będzie akcję czytania dla dzieci. Przybliżać będziemy twórczość Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej oraz Danuty Wawiłow ale poznamy również wiele innych bajek, baśni i legend. W rolę lektorów wcielą się babcie, dziadkowie, mamy, tatusiowie, ciocie…i inni gości gdyż chcemy być przedszkolem przyjaznym rodzinom naszych podopiecznych.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym słowo czytane wpisane jest w codzienną edukację przedszkolną, ale kiedy miejsce nauczycielki zajmuje inny lektor, to czytanie staje się wydarzeniem i sprawia maluchom wiele radości. Naszym celem jest rozbudzanie wyobraźni, wzbogacanie słownictwa i pomoc najmłodszym zrozumieć świat i siebie. Ważne jest aby każde dziecko, bez względu na wiek, miało codzienny kontakt z książką oraz by był obok dziecka dorosły, który mu poczyta. Mamy nadzieję, że głośne czytanie w domu, w przedszkolu stanie się przyjemną rutyną.

Głośne czytanie uczy dziecko myślenia, rozwija język, pamięć i wyobraźnię, pomaga w wychowaniu, ułatwia naukę w szkole, kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie. Czytając dziecku, przyczyniamy się do tego, że dzieci polubią czytanie i same będą chciały jak najszybciej opanować tę umiejętność.

Magdalena Wilk

 

 

Procedury czystości:

PROCEDURA CZYSTOŚCI PRZEDSZKOLE 2015

PROCEDURA CZYSTOŚCI SZKOŁA 2015

Drodzy Rodzice 

Informujemy iż wizytatorzy ds. ewaluacji zakończyli pracę nad raportem z ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole i przedszkolu.  W związku z tym,  zapraszamy wszystkich rodziców  do odwiedzenia platformy SEO pod adresem WWW.NPSEO.PL i zapoznania się z powyższym raportem.

 

Ogłoszenie

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

Wyprawka szkolna 2015/16 to rządowy program pomocy uczniom w zakresie dofinansowania zakupu podręczników. Wartość pomocy w klasach I-III wynosi 225 zł.I. O dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych mogą się ubiegać:
1. Uczniowie klas III, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 574 zł netto.
2. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

dla uczniów:

a)słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej oraz klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

II. Procedura przyznawania „Wyprawki Szkolnej”.
1. Wniosek należy pobrać w sekretariacie szkolnym.
2. Uczniowie, o których mowa w punkcie I.1. zobowiązani są dołączyć zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku w miesiącu sierpniu 2015 r. czyli należy wykazać dochód za ROK  2014 r.(w sytuacji bezrobocia lub braku prawa do zasiłku także należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia).

W przypadku korzystania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy dostarczyć zaświadczenie o kwocie pobieranych świadczeń.

3. Uczniowie, o których mowa w punkcie I.2. dostarczają tylko kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pomoc jest udzielana uczniowi na wniosek rodziców, prawnych opiekunów i rodziców zastępczych, pełnoletniego ucznia. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu – imiennej faktury wystawionej na ucznia lub rodzica.
Wnioski i wymagane dokumenty składamy do 31 SIERPNIA 2015 r. w sekretariacie.

Źródła dochodu w rodzinie, które są załącznikami do wniosku:

  • wynagrodzenie za pracę netto,
  • stałe zasiłki z MOPS,
  • emerytury, renty,
  • świadczenia rodzinne,
  • alimenty (ksero),
  • zasiłki dla bezrobotnych,
  • dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • dodatki mieszkaniowe,
  • inne: zaświadczenie o nauce pozostałych dzieci w rodzinie

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jagodniku

wniosek o wyprawkę 2015 niepełnosprawność

wniosek o wyprawkę szkolna 2015 kl.II-III

Zestaw programów i podręczników NSP I NP

PODRĘCZNIKI NP 2015-2016

PODRĘCZNIKI NSP 2015-2016 

 

Opublikowane w wtorek, Wrzesień 1st, 2015 o 01:17 jako przedszkole, szkoła. Możesz zostawić komentarz.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany by pisać komentarze.